ความหมายของคำว่าเงินฝืด

เงินฝืด

        หมายถึง ระดับราคาสินค้าทั่วไปลดต่ำลงเรื่อย ๆ เงินฝืดเป็นภาวะในระบบเศรษฐกิจที่มี
การเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณเงินไปในทางลดลง
เงินฝืดมี 3 ภาวะ คือ
     1. ภาวะเงินฝืดอย่างอ่อน เป็นภาวะที่ระดับ
ราคาสินค้าและบริการลดลงไม่เกิน 5 % ต่อปี

ซึ่งค่อนข้างจะเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ
เนื่องจากจะช่วยกระตุ้นให้ประชาชน
เพิ่มการใช้จ่าย ทำให้อุปสงค์มวลรวม
ของระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจมีการขยายตัว
     2. ภาวะเงินฝืดปานกลาง เป็นภาวะ
ที่ระดับราคาสินค้าและบริการลดลงเกิน 5 %
แต่ไม่เกิน 20 %ต่อปีเงินฝืดในระดับนี้

ไม่ค่อยจะเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ
กล่าวคือ การที่ราคาลดลงค่อนข้างมาก
ผู้ผลิตคาดว่ากำไรหรือผลตอบแทนของกิจการลดลง
ทำให้ผู้ผลิตอาจจะลดการผลิตลงเนื่องจากผลิตแล้ว
ขายไม่ได้ ทำให้ประชาชนมีรายได้ลดลง
ส่งผลให้กำลังซื้อลดลงเศรษฐกิจอาจถดถอยจนถึงจุดตกต่ำ
     3. ภาวะเงินฝืดอย่างรุนแรง เป็นภาวะที่ระดับ
ราคาของสินค้าและบริการลดลงเกินกว่า 20 % ต่อปี
ซึ่งเป็นการลดลงของราคาอย่างมาก
ทำให้การผลิตหยุดชะงัก คนว่างงานมาก
รายได้ของประชาชนลดลง
ก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจอย่างรุนแรง
เศรษฐกิจเข้าสู่ระยะเศรษฐกิจตกต่ำ

สมาชิกในกลุ่ม

1.ด.ญ.สุพัตรา           ธารารมย์     เลขที่ 39  

2.ด.ญ.สุพรรษา        หอมอ้ม        เลขที่  38

3.ด.ญ.นุชนาฐ           มโนธรรม     เลขที่  28

4.ด.ญ.รัตน์ชฎา         ไก่แก้ว       เลขที่   23

5.ด.ญนัติทวัล           ขันเลศ        เลขที่   26

6.ด.ญ.เสาวลักษณ์      พินันต์       เลขที่   41

7.ด.ญ.ลาวัลย์           รัชนา           เลขที่  34

      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1


      

อมรเทพ สาริก's picture

เงินฝืด หรือ เงินฟุบ

เงินฝืด หรือ เงินฟุบ หรือเงินแฟบ หมายถึง ภาวะที่ระดับสินค้าและบริการลดลงเรื่อยๆ แม้สินค้าจะมีราคาถูก แต่ก็ขายไม่ออกเพราะประชาชนยากจนไม่มีเงินซื้อ เมื่อเกิดสภาวะนี้จะไม่มีใครอยากลงทุน ลงทุนแล้วสินค้าที่ผลิตก็ขายไม่ออก กรรมกรจะว่างงานเป็นจำนวน

รัตน์ชฎา ไก่แก้ว's picture

งานนี้ดีมากคนทำร่วมมือกันดี

งานนี้ดีมากคนทำร่วมมือกันดี ให้แง่คิดดีมาก