เงินหมายถึงอะไร

ความหมายของเงิน
เขียนโดย Administrator
เงินตรงกับภาษาอังกฤษว่า Money ซึ่งแผลงมาจากภาษาลาติน ว่า Moneta ซึ่งเป็นสร้อยของพระนาง Jono Moneta ตามประวัติศาสตร์ พวกชาวโรมันได้ใช้วิหารของ พราง junu Monete เป็นโรงกษาปณ์ คำว่าเงินจึงได้รากศัพท์มาจากคำว่า Moneta มีนักเศรษศาสตร์ได้ให้คำจำกัดความของเงินไว้หลายท่าน ดังเช่น D.H.Roberton เขียวไว้ในหนังสือไว้ว่า เงินคือ สิ่งที่ยอมรับกันอ่างกว้างขวางในการชำระสินค้า หรือการปลดเปลืองพันธะทางธุรกิจอย่างอื่นๆ A.G.Hart เขียงไว้ว่า เงินเป็นทรัพสินที่เจ้าของสามารถใช้ชำระหนี้สินจำนวนใดจำนวนหนึ่งอย่างแน่นอน และโดยไม่ล่าช้า ถึงแม้ว่าจะเป็นการติดต่อกับผู้ที่ตนไม่รู้จัก