พระวินัย หมายถึงอะไร และประกอบด้วยอะไรบ้าง

พระวินัย หมายถึง ส่วนที่ว่าด้วยสิกขาบท หรือบทบัญญัติต่างๆ เกี่ยวกับภิกษุและภิกษุณี แบ่งออกเป็น ๓ หมวด ดังนี้
๑)วิภังค์ คือ ส่วนที่ว่าด้วยศีลในพระปาติโมกข์ (ศีลสำคัญ)
๒)ขันธกะ คือ ส่วนที่ว่าด้วยสังฆกรรม
๓)บริวาร คือ ส่วนที่สรุปข้อความหรือคู่มือพระวินัยปิฎก