อุปทานของตลาดหมายถึง

ปริมาณความต้องการทั้งหมดในการเสนอขายสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง ณ ระดับราคาต่างๆกันในขณะหนึ่ง